Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Ayudas directas, nominativas y/o excepcionales

Tramitació de subvencions directes concedides a partir de l'any 2012

A. Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismens autònoms (BOP núm. 137, de 6/10/2005)

B. Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms

C. Modelatge administratiu per a la tramitació d’ajuts directes:

1. Formulari de la petició (sol·licitud)
2. Formulari d'alta de tercers per a entitats privades(OBLIGATORI: IBAN--full bancari)

Models de justificació per a entitats públiques

1.
a) Compte justificatiu simplificat (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia igual o inferior a 18.000,00€)
b) Compte justificatiu (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia superior a 18.000,00€)

2. Certificat de l'expedient administratiu de contractació (Aquest document només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 49.999,99€ (IVA exclòs) per obres o adquisicions de béns immobles, i 17.999,99€ (IVA exclòs) per a serveis i subministraments).

3. Certificació d'obres

Models de justificació per a les entitats privades

1.
a) Compte justificatiu simplificat (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia igual o inferior a 18.000,00€)
b) Compte justificatiu (per a les subvencions que s'atorguin pera una quantia superior a 18.000,00€)

2. Certificació d'obres