Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Ayudas por concurrencia competitiva

1. Bases i convocatòria ajuts 2014

Convocatòria línies ajuts (BOP 53, de 18 de març de 2014)
- Conservatoris i escoles de música
- Projectes culturals
- Publicacions d'interès local i comarcal
- Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal
- Catàleg de programació de l'Oferta Cultural
- Equipaments culturals (béns mobles)
- Equipaments culturals (béns immobles)
- Restauració i Remodelació de béns mobles i immobles
- Biblioteques i sales de lectura

A. Per formular la sol·licitud:

Sol·licitud d'atorgament de subvenció
Fitxa normalitzada de dades de tercers (OBLIGATORI: IBAN--full bancari)

B. Per justificar l'actuació:

Per a entitats públiques
- Compte justificatiu simplificat (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia igual o inferior a 18.000,00 €)
- Compte justificatiu (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia superior a 18.000,00 €)
- Certificat de l'expedient administratiu de contarctació (Aquest document només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 49.999,99€ (IVA exclòs) per obres o adquisicions de béns immobles, i 17.999,99 € (IVA exclòs) per a serveis i subministraments)
- Certificat d'obres
- Imprès de certificació per ajuts pel Catàleg de Programació de l’Oferta Cultural (IMP 5)

Per a entitats privades
- Compte justificatiu simplificat (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia igual o inferior a 18.000,00 €)
- Compte justificatiu (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia superior a 18.000,00 €)

2. Bases i convocatòria ajuts 2013

Convocatòria línies ajuts (BOP 45, de 20 de març de 2013)
- Conservatoris i escoles de música
- Projectes culturals
- Publicacions d'interès local i comarcal
- Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal
- Equipaments culturals (béns mobles)
- Equipaments culturals (béns immobles)
- Restauració de patrimoni arquitectònic
- Biblioteques i sales de lectura

3. Bases i convocatòria ajuts 2012

Convocatòria línies ajuts (BOP 71, de 22 de maig de 2012. p.10-21)
- Conservatoris i escoles de música
- Projectes culturals
- Publicacions d'interès local i comarcal
- Publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal
- Catàleg de programació de l'Oferta Cultural (BOP 75, de 31 de maig de 2012. p.8-11)

Convocatòria línies ajuts (BOP 74, de 29 de maig de 2012. p.3-15)
- Equipaments culturals (béns mobles)
- Equipaments culturals (béns immobles)
- Restauració de patrimoni arquitectònic
- Biblioteques i sales de lectura

4. Bases i convocatòria dels ajuts anterior al 2012

2010 i 2011
Publicació convocatòria línies ajuts (BOP 16, d'1 de febrer de 2011. p.9)
Publicació convocatòries i bases línies ajuts (BOP 33, de 06 de març de 2010. p.62)
Publicació convocatòria i bases Museus (BOP 61, de 04 de maig de 2010. p.27)

2008 i 2009
Bases específiques línies capítol IV (BOP 76, de 29 de maig de 2008. p.21)
Bases específiques plans inversions capítol VII (BOP 97, de 10 de juliol de 2008. p.9)

Justificació d'ajuts convocatòria any 2008, 2009, 2010 i 2011
Fitxa normalitzada de dades de tercers (full bancari)
IMP 1-1 (final): Certificació final realització actuació per a ens locals
IMP 1-1 (parcial): Certificació realització parcial actuació per a ens locals
IMP 1-1 (única): Certificació final realització actuació per a ens locals
IMP 1-2: Certificat d'obres
IMP 1-3: Certificació expedient administratiu de contractació per admn. públiques
IMP 1-4: Certificació d'intervencions arqueològiques (Definitiu)
IMP 2-1 (final): Declaració final realització actuació per a entitats privades
IMP 2-1 (parcial): Declaració parcial realització actuació per a entitats privades
IMP 2-1 (única): Declaració final realització actuació per a entitats privades
IMP 2-3: Certificació expedient administratiu de contractació per a entitats privades
IMP 3-1: Imprès de certificació de realització de l’actuació
IMP 3-2: Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en l’atorgament de la subvenció
IMP 3-3: Relació classificada de les despeses de l’activitat.
IMP 3-4: Relació de costos salarials/despeses de personal
IMP 4-1: Imprès de declaració de realització de l’actuació
IMP 4-2: Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en l’atorgament de la subvenció
IMP 4-3: Relació classificada de les despeses de l’activitat
IMP 5: Imprès de certificació per ajuts pel Catàleg de Programació de l’Oferta Cultural
Reducció de pressupost per a entitats públiques
Reducció de pressupost per a entitats privades