Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

SUBVENCIONS IEI 2020

 

Ajuts per concurrència competitiva

SUBVENCIONS 2020 i anteriors

Ajuts directes, nominatius i/o excepcionals

Ajuts a partir de l’any 2012

Concedides amb anterioritat a l'any 2012

Altres documents

Renúncia a subvencions concedides per l’IEI

 

TERMINIS ADMINISTRATIUS

L’apartat 1 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, disposava la suspensió dels terminis administratius, els quals es reprendrien en el moment en  el qual que perdés  vigència el reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.

Ara bé, l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, sobre els terminis administratius suspesos en virtut del Reial Decret  463/2020, de 14 de març, assenyala que se’n reprendrà el còmput amb efectes d’1 de juny de 2020.  L’apartat 2 de la disposició derogatòria única del Reial Decret 537/2020, disposa amb efectes d’1 de juny de 2020 la derogació de las disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

El decret de la Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs número 226, d’1 de juny de 2020en el seu apartat Tercer, disposa:

 

Tercer. Reprendre, amb efectes de l’1 de juny de 2020, els terminis d’execució i/o de justificació de la resta de subvencions atorgades per l’IEI pel període de temps que restava per al seu compliment en el moment de la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.