Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Bases Definitives 2018

 

BASES DEFINITIVES 2018

ANInformació pública. Bases específiques reguladores de diverses línies de subvenció.

(BOP 82 de 27 d'abril de 2018).

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió número 1/2018, de 14 de març, va aprovar inicialment les bases específiques que regulen la concessió de subvencions de les línies següents:

  • Conservatoris i Escoles de Música
  • Projectes Culturals
  • Publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal
  • Publicacions d’interès local o comarcal
  • Biblioteques i Sales de Lectura
  • Equipaments Culturals (béns mobles)
  • Equipaments Culturals (béns immobles)
  • Restauració o Remodelació de Patrimoni Cultural
  • Catàleg de l’Oferta Cultural
  • Foment de projectes culturals als museus de les comarques lleidatanes

D’acord amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les bases es sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Transcorregut el termini reglamentari, les bases han esdevingut definitives i es publica el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Les bases específiques es poden examinar en la Secció d'Administració de l'IEI en dies feiners i horari d'oficina. Es podran consultar igualment a la pàgina web de l’Institut www.fpiei.cat.

Les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 137, de 6 d’octubre de 2005.

BASES DEFINITIVES: